Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Opolskiej „Crux” zostało założone w 2005 r. z inicjatywy ks. infułata Edmunda Podzielnego, ówczesnego proboszcza parafii katedralnej, i grupy angażujących się w życie parafialne osób, nie tylko z terenu parafii. Na apel ks. proboszcza Podzielnego pozytywnie odpowiedziało kilkadziesiąt osób, które utworzyły formalne struktury Stowarzyszenia, spełniając tym samym wymogi prawne do oficjalnego zarejestrowania jego działalności w sądzie.

Stowarzyszenie „Crux” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o niezarobkowych celach, którymi są inicjowanie, propagowanie i wspieranie wszelkich działań własnych, swoich członków oraz osób trzecich w zakresie:
– rozwoju katedry opolskiej oraz prowadzonej w niej działalności duszpasterskiej;
– renowacji i konserwacji katedry oraz bieżącego utrzymania jej w dobrym stanie technicznym;
– upowszechniania wiedzy o katedrze, jej historii i tradycji oraz o osobach prowadzących w przeszłości w jej murach działalność duszpasterską;
– pielęgnowania tradycji działalności duszpasterskiej katedry;
– zrzeszania się osób – organizatorów wszelkiej pomocy na rzecz katedry;
– niesienia pomocy ludziom potrzebującym;
– działalności pożytku publicznego, w szczególności działalności charytatywnej;
– współdziałania z organizacjami, których cele są zbieżne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
– przyjmowanie w poczet członków osób zainteresowanych realizacją celów Stowarzyszenia;
– gromadzenie środków finansowych i rzeczowych, pochodzących z dotacji, darowizn, zapisów, spadków, zbiórek publicznych, imprez kulturalnych i oświatowych, zabaw i loterii oraz z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej;
– udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego wszelkim działaniom na rzecz katedry;
– wspieranie materialne działalności katedry;
– kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i moralnych;
– działalność popularyzacyjną, edukacyjną i wydawniczą;
– udzielanie pomocy finansowej i doradczej przy organizowaniu inicjatyw społecznych o charakterze charytatywnym, humanitarnym, religijnym, kulturalnym i oświatowym;
– współdziałanie z pokrewnymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz z organami administracji samorządowej i rządowej;
– wszelkie inne działania, które będą miały wpływ na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

W 2015 r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego i od tego momentu prowadzi czynną działalność pożytku publicznego, m.in. w zakresie:
– pielęgnowania tradycji działalności katedry opolskiej;
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– pomocy charytatywnej ludziom potrzebującym;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– organizowania imprez kulturalnych;
– sprzedaży przedmiotów (darowizn) na cele prowadzenia pożytku publicznego;
– sprzedaży przedmiotów wytworzonych na zajęciach rehabilitacyjnych, na lekcjach religii lub w ramach ogłaszanych przez Stowarzyszenie konkursów.

Pierwszym poważnym przedsięwzięciem, w które zaangażowało się Stowarzyszenie, było wsparcie remontu wież katedralnych w latach 2007–2009. Pomoc Stowarzyszenia polegała głównie na popularyzowaniu historii katedry poprzez wydawanie okolicznościowych broszur, a także na zorganizowaniu na placu katedralnym trzydniowego jarmarku, z którego dochód został przeznaczony na remont XIX-wiecznych wież.

Obecnie Stowarzyszenie zintensyfikowało swoją aktywność i od kilku lat organizuje koncerty na rzecz katedry. Dla katedry zaśpiewali m.in.: Kamil Bednarek, Sylwia Grzeszczak, s. Cristina Scuccia – zwyciężczyni włoskiej edycji Voice of Italy 2, Barbara Kurdej-Szatan, zespół „Frele”, zespół „Sound’n’Grace”, Grupa MoCarta, Waldemar Malicki i Filharmonia Dowcipu.
Dzięki uprzejmości włodarzy Opola Stowarzyszenie regularnie uczestniczy jako wystawca i sprzedawca w corocznych miejskich jarmarkach bożonarodzeniowych.
Kolejnym projektem Stowarzyszenia jest pomoc przy wydaniu i dystrybucji filmu „Prace na wysokościach” (zrealizowanego przez TVP3 Opole), który zwraca uwagę na konieczność renowacji katedry opolskiej, a jednocześnie przybliża historię tego sakralnego obiektu.

Facebook